Utbildningskrav för teori/uppkörning

TEORI

Teoretiska krav gäller för att prov ska få utföras i trafikskolans regi. Prov kan bokas i förväg, men en vecka innan provtillfället SKALL samtliga delmoment vara gjorda på trafikskolaonline.se 

Samt tre stycken godkända sluttester, 55p eller bättre av 65 frågor.

 

 

För att prov ska få genomföras i Trafikskolans regi, ska samtliga 16 körmoment vara genomförda på ett självständigt och godkänt sätt. Moment 13 och 14 är inget krav, kan komma beroende på årstid och tidpunkt på körlektionerna. Samt att riskutbildning ett och två är genomförd.

Moment 1 (Körställning)

Målet är att du efter detta moment ska kunna inta en riktig körställning samt kunna hitta och använda tillämpliga reglage. Samt ha förståelse för bältes användning, nackskydd, speglar.

 Eleven ska kunna:

 • Justera förarstolen, ratten, backspeglarna, nackskyddet och bilbälte så han/hon får en bekväm och säker körställning
 • Kontrollera ”döda vinklar” speglar
 • Hitta bilens pedaler, spakar, reglage och känna till hur de fungerar
 • Redogöra för risker i samband med i och urstigning

Moment 2 (Inledande manövrering)

Målet är att du efter detta moment ska kunna starta, köra och stanna bilen mjukt och utan att du får motorstopp. Du ska kunna styra och krypköra så styrning och pedalarbete sker oberoende av varandra.

Eleven ska kunna:

 • Starta och stanna
 • Krypkörning och styrning
 • Starta och växla upp till tvåan samt stanna mjuk

Moment 3 (Växling och acceleration)

Målet är att du ska lära dig accelerera, köra, svänga och bromsa på ett effektivt och säkert sätt. Du ska kunna använda gas och broms i ett mjukt samspel, men blicken fokuserad på trafiken och utnyttja bilens rörelseenergi för att minska bränsleförbrukningen.

Eleven ska kunna:

 • Uppväxling
 • Bromsning
 • Nedväxling
 • Acceleration

Slutmålet, ska kunna köra mot alla typer av trafikljus, svänga på alla typer av vägar, säkra infarter och utfarter ur rondeller samt ha effektiva accelerationer.

Moment 4 (Lutning)

Målet är att du efter detta moment ska kunna starta i med och motlut. Såväl med som utan parkeringsbroms, medan övrig trafik uppmärksammas. Du ska ocksa vid korta stopp i motlut kunna göra så kallad uppfångning.

Eleven ska kunna:

 • Starta och stanna i alla typer av lutning.

(Kör alltid detta momentet innan moment 3.)

Moment 5 (Manövrering)

Målet är att du ska efter detta avsnitt ska kunna backa runt gathörn(vända med hjälp av gatuhörn), göra alla typer av parkeringar. Inkörningsparkering, backparkering samt fickparkering

Eleven ska kunna:

 • Backning
 • Vända
 • Parkera

Moment 6 (Funktion och säkerhetskontroll)

Målet är du ska kunna ha en förståelse över bilens reglage, vätskebehållare samt kunna utföra en fullständig säkerhetskontroll.

Eleven ska kunna:

 • Utföra en fullständig säkerhetskontroll

Moment 7 (Samordning bromsning)

Målet är att du efter detta moment ska kunna manövrera bilen och använda olika reglage och manöverorgan utan att uppmärksamheten försämras eller kursen avviker. Du ska även kunna upptäcka eventuella faror samt accelerera snabbt och göra hårda inbromsningar.

Eleven ska kunna:

 • Avsökning och riskbedömning
 • Samordning och motorik
 • Acceleration
 • Hårdbromsning.

Detta moment blir en kombination, vissa delar ingår i moment 3, vissa kommer i samband med moment 8, samt hård inbromsning göös på risk2an (Halkbanan).

Moment 8 (Mindre samhälle)

Målet är efter detta moment ska du kunna samordna tidigare inlärda färdigheter i en lugn trafikmiljö. Du ska kunna upptäcka vägkorsningar, vägmärken och andra trafikanter. Du ska kunna anpassa farten till olika förhållanden utan att köra överdrivet långsamt. Samt kunna tillämpa dom grundläggande reglerna för placering och väjning. Du ska dessutom genom planering och körtekning prestera en sparsam och säker körning.

Eleven ska kunna:

 • Avsökning och riskbedömning
 • Hastighetsanpassning
 • Placering
 • Väjningsregler

Moment 9 (Mindre landsväg)

Målet är att du efter detta moment ska kunna samordna och tillämpa tidigare inlärda färdigheter på mindre landsväg.

Du ska därvid på ett riktigt sätt kunna anpassa hastighet och placering till sikt, väglag och övrig trafik. Svänga på ett tryggt och bra sätt med kontrollerade samt tydliga placeringar.

Eleven ska kunna:

 • Avsökning och riskbedömning
 • Hastighetsanpassning
 • Placering
 • Väjningsregler

  Moment 10 (Stad)

  Målet är att du i stadsmiljö ska uppmärksamma övrig trafik, anpassa farten till rådande förhållande. Anpassa fart, avsökning mot oskyddade trafikanter. Du ska kunna placera bilen rätt före, i, efter och mellan gatukorsningar samt tillämpa de väjningsregler som gäller i korsningar och tydligt visa dina avsikter att följa dom. Du ska även kunna upptäcka och jobba på ett säkert sätt mot oskyddade trafikanter och tillämpa dom väjningsregler som gäller mot dessa. Allt ska ske i en mer komplicerad trafikmiljö.

  Eleven ska kunna:

  • Avsökning och riskbedömning
  • Hastighetsanpassning
  • Placering
  • Väjningsregler
  • Trafiksignaler
  • Enkelriktad gata

  10B

  Du ska även kunna köra i Cirkulationsplatser på ett säkert sätt, ta dom placeringar som krävs med en bra planering.

  Eleven ska kunna:

  • Cirkulationsplats, på en kontrolerat sätt genomföra säkra, höger, vänster svängar samt köra rakt.

  10C

  Du ska kunna följa samt tolka anvisningar mot ett angivet mål, tillämpa tidigare inlärda färdigheter samt utföra korrekta körfältsbyten samt planera din egen körning helt självständigt.

  Eleven ska kunna:

  • Följa och tolka anvisningar
  • Utföra korrekta körfälltsbyten

  10D

  Du ska kunna tillämpa regler för vändning, stannande och parkering.

  Eleven ska kunna:

  • Välja och utföra självständiga parkeringar
  • Inkörningsparkering
  • Backparkering
  • Fickparkering
  • Vända (Backa runt gathörn)

  Övning 11 (Landsväg)

  Målet är att du efter detta moment ska kunna tillämpa en miljövänligt körning i olika hastigheter på landsväg av varierande typ, gara av och påfarter. Du ska också kunna utföra vändningar samt redogöra för de speciella risker som är förenade med körning på landsväg.

  Eleven ska kunna:

  • Avsökning och riskbedömning
  • Hastighetsanpassning
  • Placering
  • Påfart och avfart
  • Vändning
  • Avsökning järnvägskorsningar

  Övning 12 (Högfartsväg, Motortrafikled)

  Målet är att du efter detta moment ska köra på ett trafiksäkert och miljöanpassat sätt och kunna utföra på- och avfart samt tillämpa de särskilda regler som gäller på morottrafikled.

  Eleven ska kunna:

  • Avsökning och riskbedömning
  • Hastighetsanpassning
  • Påfarter
  • Avfarter
  • Placering
  • Motortrafikled
  • Mitträckesväg

  (Kör alltid dubbellektioner och bakar ihop övning 11 och 12, blir effektivare då man slipper transportsträckor då man redan är ute vid övningsområdena)

  Övning 13 (Mörker)

  Om tillfälle ges, beroende på årstid samt tidpunkter då kunden kör.

  Övning 14 (Halka)

  Om tillfälle ges, beroende på årstid samt tidpunkter då kunden kör.

  Övning 15 och 16. Utbildningskontroll (Provuppkörningar)

  Övning 15 kör jag innan landsväg, en fullständig utbildningskontroll på samtliga moment från övning 1-10. Då ska kunden kunna tillämpa alla tidigare inlärda färdigheter i en blandad typ av körning.

  Syftet med detta är att se om det finns några eventuella brister som måste korrigeras.

  Övning 16 (Alltid en dubbellektion då transporterna till landsvägarna är längre)

  En fullständig självstädning utbildningskontroll på samtliga moment från 1-16. Då ska kunden visa att dom behärskar samtliga moment helt självständigt utan hjälp. Skulle evntuella brister finnas, så blir det induvudellt anpassade övningar för att fixa til de eventuella bristerna som dykt upp i den självständiga körningen på moment 15 och 16.

  Detta är en enklare version av den inskickade utbildningsplanen till transportstyrelsen, som även är godkänd av just nämnd myndighet. Hela versionen av utbildningsplanen finns att läsa på trafikskolan.